Thanh lý, Thanh khoản,Thủ tục cấn trừ,hoàn thuế XNK

a) Nhận thanh lý, thanh khoản hồ sơ loại hình Xuất Nhập Khẩu Gia Công trong nước và đầu tư

b) Nhận thanh lý, thanh khoản hồ sơ loại hình Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Xuất Khẩu trong nước và đầu tư

c) Làm thủ tục cấn trừ,hoàn thuế XNK

d) Các vấn đề khác liên quan đến thủ XNK hàng hóa

Tư vấn hổ trợ các dịch vụ liên quan XNK

a) Giám định hàng hóa

b) Mua bảo hiểm hàng hóa XNK

c) Làm C/O

d) Hỗ trợ,tư vấn xin giấy phép Bộ công thương,y tế......

e) Các dịch vụ khác lien quan XNK

Làm hồ sơ khai báo Hải Quan các loại hình

a) Loại hình Xuất Nhập Khẩu: Gia Công trong nước và đầu tư

b) Loại hình Xuất Nhập Khẩu: Sản Xuất Xuất Khẩu trong nước và đầu tư

c) Loại hình Xuất Nhập Khẩu: Kinh Doanh trong nước và đầu tư

d) Các loại hình khác như: XNK tại chổ,XNK Phi mậu dịch, XNK Khu Chế Xuất, KCN.....