Thủ tục hải quan
  Thong tu so 194.doc Thông tư số 194 1302k     Tải xuống
Biểu mẫu thay thế thông tư số 79
  Phu luc 1.doc Phụ lục I 45k     Tải xuống
  Phu luc 2.rar Phụ lục II 32k     Tải xuống
  Phu luc 3.rar Phụ lục III 318k     Tải xuống
  Phu luc 4.doc Phụ lục IV 366k     Tải xuống
  Phu luc 5.doc Phụ lục V 23k     Tải xuống
  Phu luc 6.rar Phụ lục VI 117k     Tải xuống
Thuật ngữ hàng hải
  kich thuoc cont.xls Kích thước Container 29k     Tải xuống
  Thuat ngu hang hai.rar Thuật ngữ hàng hải 2487k     Tải xuống
Điều khoản INCOTERM
  CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA INCOTERM 2010.doc Các điều khoản INCOTERM 2010 60k Tải xuống